Dataskydd - GDPR

DATASKYDD - GDPR

Policy


Behandling av personuppgifter


 

   Denna dag, 2020-04-01, har följande policy upprättats för Städexperten Sydsverige AB .


   Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn.

   Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.


   Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och

   under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.


Vi är personuppgiftsansvariga


   Städexperten Sydsverige AB med organisationsnummer 556805-4877 och adress Blåsbackegatan 8, 302 47 Halmstad ansvarar för de

   personuppgifter som behandlas om dig. Städexperten Sydsverige AB är därför personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.


Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

   

   Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig våra tjänster och produkter, dvs. endast för att ingå eller fullgöra ett avtal

   med dig som kund.


Vilka uppgifter samlar vi in om dig – och varför?


   Vi strävar efter att behandla så få personuppgifter som möjligt om dig. Det innebär att vi inte samlar in fler personuppgifter än nödvändigt för

   att kunna ingå eller fullgöra avtal med dig. För att kunna ingå samt fullgöra avtal med dig behöver vi information om förnamn, efternamn,

   e-postadress, adress och andra kontaktuppgifter till dig. Vi får inte tillgång till dina personuppgifter på annat sätt än genom ditt tillhandahållande

   av uppgifterna till oss.


   Om du inte har givit oss ditt samtycke använder vi inte dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.


Hur skyddar vi dina personuppgifter?


   Din säkerhet är viktig för oss. Därför har vi vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina

   personuppgifter från obehörig åtkomst och annan otillåten behandling. Vi analyserar och utvärderar regelbundet åtgärderna i syfte att skyddet

   för dina uppgifter ska bli så säkert som möjligt.


Vilka lämnar vi ut dina uppgifter till?


   Vi lämnar inte ut dina uppgifter till andra företag eller organisationer om det inte krävs enligt lag eller är nödvändigt för att utföra våra lagstadgade

   eller avtalsenliga förpliktelser gentemot dig.


   Vi kan lämna ut dina personuppgifter till någon av våra samarbetspartners, leverantörer eller underleverantörer, men endast om det behövs för att

   vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter i förhållande till dig som kund. Vi lämnar aldrig ut fler personuppgifter än vad som är nödvändigt.


   När det krävs enligt lag kan vi behöva lämna ut dina uppgifter till myndigheter och andra organisationer. Vi kan också behöva lämna ut dina uppgifter

   om det är nödvändigt för att utöva, fastställa eller bevaka våra rättsliga anspråk.


   Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till andra företag eller verksamheter för marknadsföringsändamål.


Med stöd av vilka rättsliga grunder behandlar vi personuppgifter om dig?


   Vi behandlar endast de personuppgifter vi behöver för att vi ska kunna utföra våra tjänster eller leverera våra produkter till dig, dvs. när vi ingår

   eller fullgör avtal med dig. I den mån vi behandlar ytterligare uppgifter kommer vi att inhämta ditt samtycke eller säkerställa att behandlingen är

   tillåten med stöd av annan rättslig grund.


Dina rättigheter


   När vi behandlar personuppgifter om dig har du som registrerad flera rättigheter. Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss gällande dessa,

   och om du vill utöva någon av rättigheterna som beskrivs nedan når du oss enklast på info@stadexperten.net.


   Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att du är den du utger dig för att vara när du tar

   kontakt med oss. Om du inte kan visa din identitet på ett trovärdigt sätt är det inte säkert att vi kan tillmötesgå din begäran.  


 

Tillgång till personuppgifter


   Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill veta det kan du få ett sammanställt registerutdrag av oss som innehåller

   de personuppgifter vi behandlar om dig.


Rättelse och radering


   Om vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om vi inte längre behöver uppgifterna har du rätt att få dem raderade. Om uppgifterna

   är ofullständiga har du rätt att få dem kompletterade. Tänk på att det inte är säkert att vi kan utföra våra tjänster till dig om du begär att få dina

   personuppgifter raderade.


Dataportabilitet


   Under vissa omständigheter har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett allmänt, skriftligt, maskinläsbart och strukturerat format. Detta har

   du rätt till beträffande de personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller när personuppgifterna

   krävs för att ingå eller fullföra avtal med dig.


Begränsning av behandling


   Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina uppgifter. Det innebär att vi markerar uppgifterna så att vi

   i framtiden endast behandlar dem för vissa särskilda syften. Det är inte säkert att vi kan tillhandahålla dig våra tjänster om vi begränsar behandlingen

   av dina personuppgifter.


Rätt att göra invändningar


   Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller

   efter en intresseavvägning. Vi behandlar inte dina personuppgifter för något av dessa ändamål eller enligt någon av dessa grunder. Du kan därför inte

   rikta några invändningar mot vår behandling enligt denna grund.


Rätt att inge klagomål


   Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på

   Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se.


Kontakt


   Du kan när som helst kontakta oss genom att skriva till info@stadexperten.net. eller genom att ringa oss på telefonnummer 035-10 50 15 om du vill

   veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

   Du kan även läsa mer om oss på vår hemsida www.stadexperten.se.